Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi | Juno Tatil
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR
Bir tarafta (SAGA Otelcilik Seyahat TUR. TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde) Side Mah. 1131 Sk. No: 4/1 Manavgat/Antalya adresinde hizmet veren Juno Tatil Turizm Seyahat Acentesi (bundan sonra kısaca “Acente” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta rezervasyon formunda rezervasyon lideri olarak bilgileri bulunan kişi (bundan sonra kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.
MADDE 2 - KONU
İşbu sözleşme, Müşteri'nin, Acente vasıtası ile, aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün/hizmet alımının içerdiği tüm kişilerin adına yetkili olarak rezervasyon şartlarını içerir. İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucher ve Tahsilat Makbuzunda belirtilen hizmetleri kapsar.
MADDE 3 - UYGULAMA
3.1. Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında ve bu sözleşme şartlarına uymak suretiyle konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, Acente ile iletişime geçecek ve söz konusu tesiste müsaitlik olması şartı ile, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilecektir.
3.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.
3.3. Müşteri; satın alınan hizmetle ilgili kendisine bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü şahısların can, mal güvenliği ve huzuruna saygı göstereceğini, aksi takdirde hizmeti alamayacağını ve bu durumda hizmeti iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
3.4. Müşterinin tesislerde konaklaması esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından Acente sorumlu değildir.
3.5. Müşterinin konaklama tesisine giriş saati 14.00’den sonradır. Otelden çıkışı en son saat 12.00’dir.
 
MADDE 4 - SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME
4.1. Sözleşme bedeli KDV dahil olarak Türk Lirası (TRY) cinsinden yukarıdaki “ödeme bilgileri” bölümünde belirtilen toplam tutardır.
4.2. Müşteri, işbu sözleşmeyle Acente'yi, aldığı ve/veya alacağı mal ve hizmetlerin bedelini tahsil etmeye yetkili kıldığını kabul ve beyan eder.
4.3. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul eder.
4.4. Bu bedele, rezervasyonda ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak diğer ürün ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.
4.5. Hizmetin ifasından sonra Müşteri'ye ait kredi kartının Acente'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acente'ye ödememesi halinde Müşteri, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.
 
MADDE 5 - SÜRE VE FESİH
5.1. Müşteri, rezervasyon tarihinden itibaren en fazla 24 saat içinde, alınan ürünü iptal etmesi halinde kendisine rezervasyon tutarının %100’ü iade edilir ve aynı rezervasyon tipine uygun olmak koşuluyla, erken rezervasyon indirimli ürünler dışında kalan ürünleri istenilen kişi veya kişilere devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile birlikte sorumludur. Müşteri, tüm iptal/devir taleplerini yukarıda belirtilen süreye uygun ve yazılı olarak Acente’ye sunmakla yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dâhilinde bir ürün ise ve/veya rezervasyon ile konaklama başlangıcı arasında 7 günden daha az bir süre bulunması halinde bu madde geçerli değildir.
5.2. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar iptal talep etmesi halinde konaklama bedelinin %35'inden az olmamak üzere acenta tarafından belirlenecek işlem ücretini, 15 günden az bir süre kala ise konaklama ücretinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.
5.3. Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
5.4. Müşteri, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun konaklama hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Otel’den ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde Acente’ye belgesiyle birlikte sunulmalıdır.
5.5. Acente gerekli gördüğü durumlarda Müşteri’ye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu, hizmetin başlangıç tarihinden 3 gün, özel gün ve/veya dönemlerde ise 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri’nin herhangi tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; Kredi kartı komisyonu, müşteriye iade tutarından tenzil edilip Müşteri’ye iade edilir.
 
MADDE 6 - MÜCBİR SEBEPLER
6.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek her türlü doğa olayları, toplumsal olaylar, terör olayları, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi haller ve bu sebeplere bağlı olarak Otel’in hizmetinin eksik olması veya hizmet vermemesinden kaynaklanan durumlarda Acente sorumlu tutulamaz.
 
MADDE 7 - DİĞER HUSUSLAR
7.1. Müşteri’nin yanında hizmetten yararlanan diğer tüketiciler de işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
7.2. Müşteri, bu sözleşme konusu rezervasyona ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartları taraflar arasında geçerli olacaktır. Bu durumda Müşteri, sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi, telefon görüşmesi veya ilanlar ile öğrenmiş olduğunu ve sözleşmede belirtilen hizmetleri, bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde alacağını kabul eder.
7.3. İşbu sözleşme, münhasıran konaklama rezervasyonuna ilişkin olup, Acente Müşteri’nin kesin rezervasyon talebini alarak ve öngörülen konaklama tesisi nezdinde Müşteri’nin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek tesisten rezervasyon teyidini almakla sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun Acente tarafından sağlanmasından
sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, Acente’nin mesuliyeti yoktur. Böyle bir problemin mevcudiyetinde, Müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca
konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, Acente’den herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.4. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.
7.5. Müşteri, rezervasyon esnasında Acente çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. iletişim bilgilerine, Acente ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder.
7.6. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikâyetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.
7.7. Müşteri otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikâyetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu bulunduğu otel ve acenteye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Acente, müşterinin rezervasyonu için yapmış olduğu ödemeyi otelden geri alabilir ise müşteriye iade ödemesini yapacaktır.
7.8. Acente, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentenin mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Acente müşteriyi aynı standartlarda, aynı civarda bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon yaptırmak ve konaklatmak hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabullenmez ise, rezervasyon toplam bedelinin %35’inin kendisinden tenzilini kabul ve beyan eder.
7.9. Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar/zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
7.10. Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak onayladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikâyetlerinden dolayı Acente’yi sorumlu tutamaz.
7.11. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile Acente’de kalan kopyası arasında çelişki olursa Acente’de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü, e-posta, faks mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul ve beyan ederler.
 
MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulu’nun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde Manavgat Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 
MADDE 9. TAHSİLAT
Bu belge ile SAGA Otelcilik Seyahat TUR. TİC. LTD. ŞTİ.'ne yukarıda bilgileri bulunan ödeme yöntemi ile rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 3 sayfa olan toplam 9 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını onaylayıp teslim aldım.

Notlar

Odalara giriş saati 14:00 , Çıkış Saati ise 12:00’dir.
Müşteri Hizmetleri : 08505331515
Lütfen Rezervasyon Değişikliği, İptal ve İade konularında müşteri hizmetleri hattını arayınız.